The Fame Game by Jiro Konami
Tsuyoshi Noguchi - Fashion Editor/Stylist
Kamo - Hair Stylist
Tao Okamoto - Model